Team Members
Yuchuan Shao
Professor
shaoyuchuan@siom.ac.cn         

Yifan Zheng
Associate Professor
yifanzheng@siom.ac.cn         

Hu Wang
Associate Professor
wanghu@siom.ac.cn         

Mengjie Sun
Postdoctor

am653451382@hotmail.com


Qingyuan Li
Postdoctor

liqingyuan11@ucas.ac.cn

Luoran Chen
PhD
luoranchen@siom.ac.cn
Research project Halide perovskite based X-detector Keywords Halide perovskite | X-ray detector
Previous experience Optoelectronic Information Science and Engineering,
Dongguan University of Technology, Dongguan, China Physics,
University of Science and Technology of China, Hefei, China
Guodong Zhang
PhD
zhanggd422@163.com

Huiyuan Cheng
PhD
hycheng@mail.ustc.edu.cn

Yaomiao Feng
PhD
fym556@163.com

Zhiyuan Wang
PhD
zhiyuan7523@126.com
Yifeng Shi
PhD

greedbeesyf@gmail.comShuaiyu Zhang
Master
kuekuatsheu@qq.com
Wenqing Zhang
Master
zwq2315829@126.com
Previous experience
Optoelectronic Information Science and Engineering,
Hefei University of Technology, China
Guoyu Ding
Master
1004846723@qq.com


Junren Wen
Master
1780543741@qq.com


Hongyu Mei
Master
1258879293@qq.com


Xin Guo
Master
1507056880@qq.com


Hao Dong
Master
donghao2@siom.ac.cn


Haonan Wang
Master
wanghaonan1022@163.com


Zhilong Chen
Master
1587694649@qq.com


Zeyu Zhu
Master
2170923248@qq.com


Yuting Pan
Master
panyuting8140@163.com


Zexi Pu
Research Assistant

puzexi@siom.ac.cn

MSc Advanced Materials Science,

University College London, UK

BEng Materials Science and Engineering,

Northeastern University, China

Fenghua Li
Assistant Engineer

lifenghua@siom.ac.cn


Junjie Pu
Operator
1250890564@qq.com


Xueyan Wang
Master
wangxy8@shanghaitech.edu.cn
Research project Preparation of Large-area, High-performance Perovskite Solar Cells with Green Solvent Preparation of double perovskite x-ray detector Keywords Green Solvent | Double Perovskite | X-ray Detector
Previous experience Optoelectronic Science and Technology,
Shandong University, China