Team Members
Yuchuan Shao
Professor
shaoyuchuan@siom.ac.cn         

Yifan Zheng
Associate Professor
yifanzheng@siom.ac.cn         

Hu Wang
Associate Professor
wanghu@siom.ac.cn         

Qingyuan Li
Postdoctor

liqingyuan11@ucas.ac.cn

Guodong Zhang
PhD
zhanggd422@163.com

Zhiyuan Wang
PhD
zhiyuan7523@126.com
Yifeng Shi
PhD

greedbeesyf@gmail.comWenqing Zhang
PhD
zwq2315829@126.com
Previous experience
Optoelectronic Information Science and Engineering,
Hefei University of Technology, China
Guoyu Ding
Master
1004846723@qq.com


Xin Guo
Master
1507056880@qq.com


Shuaiyu Zhang
Master
kuekuatsheu@qq.com
Wengtao Yang
Master
wtyang@siom.ac.cn
Hao Dong
Master
donghao2@siom.ac.cn


Haonan Wang
Master
wanghaonan1022@163.com


Zhilong Chen
Master
1587694649@qq.com


Pengxiang Wang
Master
1069280050@qq.com


Xin Liu
Master
1282375850@qq.com

Yang Zhang
Master
643175528@qq.com

Zexi Pu
Research Assistant

puzexi@siom.ac.cn

MSc Advanced Materials Science,

University College London, UK

BEng Materials Science and Engineering,

Northeastern University, China

Fenghua Li
Assistant Engineer

lifenghua@siom.ac.cn


Junjie Pu
Operator
1250890564@qq.com


Yaohua Zhang
Operator
499969619@qq.com


Yufan Zhang
Project Manager
zhangyufandan@163.com